Vende Pune / Konkurse

KERKESA PËR PUNSIMKONKURS I BRENDSHËM - Atashe i Mbrojtjes Formular Aplikimi për Atashe në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK)Rezultatet përfundimtare - Asistent Administrativ - Numri i references; 1302Rezultatet përfundimtare - Asistent Administrativ - Numri i references; 2502KONKURS - Asistent Administrativ 3-AD/200KONKURS - Asistent Administrativ 3-AD/200RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Zyrtar për Buxhet dhe FinancaNJOFTIM - Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për kadet të FSK-së, sipas konkursit të shpallur për rekrutimin e kadetëve, viti akademik 2017/2018, e të cilët nuk janë përzgjedhur, mund të kontaktojnë Zyrën e Rekrutimit të Komandës së Forcave Tokësore dhe të marrin informacion rreth mos përzgjedhjes së tyre.NJOFTIM - Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar se konkursi i shpallur më 15.08.2017, për pozitën “Zyrtar për Buxhet dhe Financa BF/210,, në gazetën ditore ,, Epoka e Re,, dhe vebfaqen e MFSK-së vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë tjera dhe data e fundit për aplikim është deri më 05.09.2017Njoftim - Zyrtar për Buxhet dhe Financa BF/210KONKURS - Zyrtar per Buxhet dhe Financa BF/210K O N K U R S - Për rekrutimin e kadetëve për vitin 2017/2018KONKURS - Teknik i ArmatimitN J O F T I M - ,,Rekrutimin e kadetëve për shkollim në Akademinë Ushtarake/Universiteti i Zagrebit të Republikës së Kroacisë – Viti Akademik 2017/2018’’Konkurs - Për rekrutimin kadetëve për shkollim në Akademinë Ushtarake/Universiteti i Zagrebit të Republikës së Kroacisë-Viti Akademik 2017/2018Formular Aplikimi Udhëzimi për Plotësimin e Formularit të Aplikimit për Shërbim në Forcën e Sigurisë së KosovësKONKURS I BRENDSHËM - Titulli i pozitës: Atashe i FSK-së Formular Aplikimi për Atashe në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK)Rezultatet Përfundimtare - ShoferRezultatet Përfundimtare - Teknik i Dhëmbëve Rezultatet Përfundimtare - Teknik i NJMMAKONKURS Për rekrutimin e kadetëve për vitin 2016/2017KONKURS Titulli i vendit të punës: ShoferKONKURS Titulli i vendit të punës: Teknik i Njësisë Mbështetëse për Mirëmbajtjen e Ambientit KONKURS: Titulli i vendit të punës: Teknik i Dhëmbëve/StomatologjisëNJOFTIM
Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kanë konkurruar për pozitën Zyrtar i Lartë i Prokurimit, nr. referencës 0394, se konkursi i shpallur për këtë pozite anulohet. Anulimi i konkursit bëhet për shkak të mosarritjes së përmbushjes së detyrimeve që dalin nga dispozitat e nenit 7, paragrafi 1, dhe nenit 26 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil. Të gjithë kandidatët e interesuar do të kenë mundësin e aplikimit me rastin e rishpalljes së konkursit për këtë pozitë.
NJOFTIM
Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar se konkursi i shpallur më 11.11.2015, për pozitën; “Zyrtar i Lartë i Prokurimit’’, vazhdohet edhe për shtatë (7) ditë tjera dhe data e fundit për aplikim është deri më 02.12.2015. Të gjithë kandidatët të cilët kanë konkurruar nuk kanë nevojë për rikonkurrim
RISHPALL KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë i Prokurimit PR/020
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - A2RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - A3NJOFTIM
Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar se anulohet konkursi, për pozitën; “Zyrtar i Lart i Prokurimit, nr.references 0394’’, i shpallur në gazeten ditore ,, Epoka e Re’’ dhe webfaqen e MFSK-së më datën 16.06.2015. Të gjithë kandidatët e interesuar do të kenë mundësinë e konkurrimit me rastin e ripublikimit të këtij konkursi
Konkurs - Titulli i vendit të punës: Përkthyes/040KONKURS Titulli i vendit të punës: Përkthyes/040KONKURS Titulli i vendit të punës: Teknik i ArmatimitRENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; Zyrtar i Logjistikës
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; Zyrtar për Administrimin e Teknologjisë Informative
KERKESA PËR PUNSIMKonkurs - Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë i Prokurimit PR/020KONKURS Titulli i vendit të punës: Zyrtar për Administrimin e Teknologjisë Informative -TIK/550KONKURS Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Logjistikës AD/120Konkurs - Për rekrutimin e kadetëve për vitin 2015/2016Formular Aplikimi për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK)KONKURS - Për rekrutimin kadetëve të Forcës së Sigurisë së KosovësUDHËZIM Për Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS KSF/RSS/01KONKURS Për rekrutimin kadetëve për vitin 2015Formular Aplikimi për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK)UDHËZIM Për Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËSKONKURS
Për rekrutimin e pjesëtarëve të rinj të Forcës së Sigurisës së Kosovës
Grada; Ushtar/OR-1
Formular Aplikimi për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK)UDHËZIM Për plotesimin e Formularit te Aplikimit per FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËSRENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit të punës; Teknik/Ndihmës i Mbështetjes Administrative
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit të punës; Zyrtar i Lartë i IPA-së dhe Koordinimit të Donatorëve
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit të punës; Zyrtar i Trajnimit dhe Ushtrimeve
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit të punës; Zyrtar i Strategjisë, Koncepteve dhe Doktrinës
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; Ndihmes Personal e Drejtorit të Departamentit për Çështje Mjëksore
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; Ndihmes Personal i Drejtorit të Departamentit për Menaxhim Financiar
K O N K U R S Për rekrutimin e kadetëve për vitin 2014/2015 Gjenerata 2018UDHËZIM Për Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS - KSF/RSS/01Formular Aplikimi për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK)KONKURS - Titulli i vendit të punës: Teknik/Ndihmës i Mbështetjes AdministrativeKONKURS - Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë i IPA-së dhe Koordinimit të DonatorëveKONKURS - Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Strategjisë, Koncepteve dhe i DoktrinësKONKURS - Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Trajnimit dhe UshtrimeveKONKURS - Titulli i vendit të punës: Ndihmës Personal i Drejtorit të Departamentit për Menaxhim FinanciarKONKURS - Titulli i vendit të punës: Ndihmës Personal i Drejtorit të Departamentit për Çështje MjekësoreRENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Institucioni MFSK-së
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punës; NDIHMËS PERSONAL
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Ndihmës Personal
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Teknik Medicinal
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; TEKNIK I TI-së
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; Ndihmës Personal (2 pozita)
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; Shef i Sektorit të Menaxhimit të Sigurisë RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; Adminisrator i NJMSHP-së
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE : Titulli i vendit te punes; TEKNIK I TI-sëKONKURS
Titulli i vendit të punës: Ndihmës Personal (2 pozita)
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Shef i Sektorit të Menaxhimit të Sigurisë
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Teknik i TI-së
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Departamentit G4
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Logjistikës
Konkurs
Për rekrutimin e kadetëve në Forcën e Sigurisë së Kosovës Gjenerata 2017
UDHËZIM Për plotesimin e Formularit te Aplikimit per FORCËN E SIGURISË SË KOSOVËS KSF/RSS/01Formular Aplikimi për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK)KONKURS
Titulli i vendit të punës: Administrator i NJMSHP-së
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Shef i Sektorit të Përkthimeve
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Teknik i TI-së
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; TEKNIK I ARMATIMIT
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE
Titulli i vendit te punes: Zyrtar i Administratës / Financave
KONKURS
Teknik i Armatimit (2 pozita)
KONKURS
Zyrtar i Administratës/Financave
KONKURS I BRENDSHËM
PËR AVANCIMIN NGA GRADA E NËNOFICERIT NE GRADËN E OFICERIT
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Institucioni MFSK-së - Titulli i vendit te punes; KËSHILLTAR LIGJORRENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Institucioni MFSK-së - Titulli i vendit te punes; Nëpunës i Zyrës së Administratës RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Institucioni MFSK-së - Titulli i vendit te punes; TEKNIK I FARMACISËRENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Institucioni MFSK-së - Titulli i vendit te punes ZYRTAR I PASURISËRENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Institucioni MFSK-së Titulli i vendit te punes; DENTIST/STOMATOLOG (2 pozita)RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE Institucioni MFSK-së Titulli i vendit te punes; Ndihmëskoordinator i Orkestrës MuzikoreKONKURS
Titulli i vendit të punës: Teknik i Farmacisë
KONKURS I BRENDSHËM
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Pasurisë
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Nëpunës i Zyrës së Administratës
RISHPALL KONKURS
Titulli i vendit të punës: Këshilltar Ligjor
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; TEKNIK I NJMMA
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; TEKNIK ADMINISTRATIV
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; NDIHMËS I MBËSHTETJËS
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; SHOFER
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; Këshilltar Ligjor për Përafrim të Legjislacionit
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Dentist/Stomatolog ( 2 pozita)
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Ndihmëskoordinator i Orkestrës Muzikore
Njoftim për Komunat e Republikës së Kosovës nga Departamenti për Bashkëpunim Civilo-Ushtarak në Ministrinë për Forcën e Sigurisë së KosovësKONKURS
Titulli i vendit të punës: Teknik Administrativ
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Teknik i NJMMA (7 pozita)
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Ndihmës i Mbështetjes
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Shofer (3 pozita)
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Këshilltar Ligjor për Përafrim të Legjislacionit
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Shef i Sektorit të Menaxhimit të Sigurisë
Titulli i vendit te punes; INXHINIER I MAKINERISË - Titulli i vendit te punes; INXHINIER I MAKINERISËKONKURS
Titulli i vendit të punës: Teknik i Armatimit (4 pozita)
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit të punës; INXHINIER
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE
Titulli i vendit te punes; INXHINIER I NDËRTIMTARISË
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Inxhinier i Makinerisë
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Inxhinier
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Inxhinier i Ndërtimtarisë
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Këshilltar Ligjor
KONKURS
Për rekrutimin e pjesëtarëve rezervë të Forcës së Sigurisës së Kosovës
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; TEKNIK I TI-sëRENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; PËRKTHYES I GJHES SERBEFormular i kërkesës për punësimFormulari i kërkesës për punësim N J O F T I MRISHPALL KONKURS
Titulli i vendit të punës: Përkthyes i Gjuhës Serbe (2 pozita)
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; ZYRTAR I KDS-SËRENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; ADMINISTRATOR I AUTOSHKOLLËS (INSTRUKTOR)RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; PËRKTHYES SHQIP-ANGLISHTRENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; KËSHILLTAR LIGJOR NË KFTKONKURS - Titulli i vendit të punës: Instruktor i Gjuhës GjermaneKonkurs - Titulli i vendit të punës: Dentist/Stomatolog (2 pozita)Konkurs - Titulli i vendit të punës: Teknik i TI-së (3 pozita)KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i KDS-së
RISHPALL KONKURS
Titulli i vendit të punës: Përkthyes Shqip-Anglisht
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Përkthyes i Gjuhës Serbe (2 pozita)
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Këshilltar Ligjor
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Administrator i Autoshkollës(Instruktor)
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; ZYRTAR I DEPARTAMENTIT G3 - Numri i references: 2517RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; ADMINISTRATOR - Numri i references ; 2505.RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; ADMINISTRATOR - Numri i references ; 2503.KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Departamentit G3
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Administrator
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Administrator
Rezultati i Intervistimit të kandidatëve për Zyrtar të Planeve dhe ProgrameveRezultati i intervistimit të kandidatëve për zyrtar për plane, programe dhe buxhetRezultati i Intervistimit të kandidatëve për Zyrtar të TI-sëRezultati i Intervistimit të kandidatëve për Zyrtar të ProkurimitRezultati i intervistimit të Kandidatëve për Shef të Sektorit të VerifikimitREZULTATI I INTERVISTIMIT TE KANDIDATEVE PER SHEF TE SEKTORIT TE VERIFIKIMITRISHPALL KONKURS
Titulli i vendit të punës: Përkthyes Shqip-Anglisht
RENDITJA PERFUNDIMTARE E KANDIDATEVE - Titulli i vendit te punes; ZYRTAR I INSPEKTORATITRezultati përfundimtar i intervistimit të kandidatëve për pozitën Shef i Njësisë së ProtokolitRezultati i intervistimit të Kandidatëve për zyrtar të SekretariatitKONKURS
Për rekrutimin e kadetëve në Forcën e Sigurisë së Kosovës Gjenerata 2015
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Planeve, Programeve dhe Buxhetit
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i TI-së
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Prokurimit
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Planeve dhe Programeve
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Shef i Njësisë së Protokollit
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Shef i Sektorit të Verifikimit
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Sekretariatit
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Inspektoratit
KONKURS
Titulli i vendit të punës: Përkthyes Shqip-Anglisht
KONKURS - Për rekrutimin e pjesëtarëve të rinj të Forcës së Sigurisës së Kosovës
Grada: Nënoficer
KONKURS
Titulli i punës: Koordinator i Bendit Frymor; FSK 2524
KONKURS
Titulli i punës: Zyrtar i Zyrës për Informim Publik; FSK 2525
KONKURS
Titulli i punës: Zyrtar i Logjistikës; FSK 2588
KONKURS
Titulli i punës: Zyrtar i Auditimit të Brendshëm ; FSK 2519
RISHPALL KONKURS
Titulli i punës: Shef i Qendres Koordinuese të Deminimit ; MFSK 2241
RISHPALL KONKURS
Titulli i punës: Zyrtar i Lartë për Deminim ; MFSK 2242
RISHPALL KONKURS
Titulli i punës: Zyrtar i QKD-së; MFSK 2244
RISHPALL KONKURS
Titulli i punës: Zyrtar për Informim Publik (QKD); MFSK 2245
RISHPALL KONKURS
Titulli i punës: Zyrtar për Sigurimin e Cilësisë për EOD (Inspektor) ; MFSK 2243
KONKURS
Titulli i punës: Sekretar ; MFSK 0026
KONKURS
Titulli i punës: Lektor ; MFSK 0327
KONKURS
Titulli i punës: Shef i Sektorit të Hulumtimit dhe Zhvillimit ; MFSK 1231
KONKURS
Titulli i punës: Zyrtar i TI-së ; MFSK 2423
KONKURS
Titulli i punës: Shef i Sektorit të Verifikimit ; MFSK 1141
KONKURS
Titulli i punës: Shofer ; MFSK (4 pozita)
KONKURS
Titulli i punës: Zyrtar i Protokolit ; MFSK 0363
KONKURS
Titulli i punës: Zyrtar i Bibliotekës ; FSK; 2597
Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kanë aplikuar për pozitën Shef i Qendres Koordinuese për Deminim se anulohet konkursi i shpallur më datë 17.09.2010 për këtë pozitëKONKURS
Titulli i punës: Drejtor i Departamentit të Prokurimit dhe Kontratave ; MFSK 0391
KONKURS
Titulli i punës: Sekretar Personal i Zëvendësministrit të Dytë për FSK-në ; MFSK 0202
KONKURS
Titulli i punës: Shofer ; MFSK ; 0385
KONKURS
Titulli i punës: Zyrtar i Menaxhimit të Sigurisë; MFSK 2123
KONKURS
Titulli i punës: Zyrtar i Transportit dhe Furnizimit; MFSK 2324
KONKURS
Titulli i punës: Zyrtar i kujdestarisë; MFSK 2214
KONKURS
Për rekrutimin e pjesëtarëve rezervë të Forcës së Sigurisës së Kosovës
KONKURS
Titulli i punës: Shef i Qendres Koordinuese të Deminimit MACC; MFSK 2241
KONKURS
Titulli i punës: Zyrtar i Lartë i Qendres Koordinuese për Deminim; MFSK 2242
KONKURS
Titulli i punës: Zyrtar i Qendres Koordinuese për Deminim (Inspektor); MFSK 2243
KONKURS
Titulli i punës: Zyrtar i Qendres Koordinuese për Deminim; MFSK 2244
KONKURS
Titulli i punës: Zyrtar i Qendres Koordinuese për Deminim; MFSK 2245

Kalendari

  • H
  • M
  • M
  • E
  • P
  • Sh
  • D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

KOSOVO IN UNESCO